สารจากประธานกรรมการ

ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัท ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ผ่านการปรับตัวและปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และยังคงสร้างผลการดำเนินงานที่มีผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทสามารรักษาสถานภาพทางการเงินและความแข็งแกร่งที่มั่นคงทางธุรกิจแม้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเป็นปัจจัยที่ท้าทายอย่างมาก ผลจากการทบทวนของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด บริษัทสามารถคงอันดับเครดิตขององค์กรที่ระดับ A+ จากสถานะทางการเงินที่มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง การเป็นผู้ผลิตชาเขียวชั้นนำของประเทศไทย มีตราสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จักและอยู่ในความนิยมของผู้บริโภค รวมถึงความเป็นผู้นำทางการตลาดล้วนเป็นปัจจัยที่พร้อมส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตของบริษัทได้เป็นอย่างดี และพร้อมดำรงฐานะการเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าเพื่อคงความเป็นผู้นำทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และสร้างการรับรู้ในตราสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ในส่วนของส่วนแบ่งการตลาดนั้นบริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD Tea Market ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัล "Thailand's Most Admired Brand 2021" ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่สิบอีกด้วย

ในด้านการขยายธุรกิจไปต่างประทศ บริษัทได้มุ่งเน้นการขยายธุรกิจและทำการตลาดในประเทศที่มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจสูงโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดในประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศมาเลเซีย อีกทั้งยังมีการส่งออกไปในประเทศต่าง ๆ อีกมากมายด้วยความแข็งแกร่งของตราสินค้า บริษัทเชื่อว่าจะสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตในตลาดต่างประเทศได้อีกมากต่อไป

สำหรับธุรกิจอาหาร แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีนี้จะมีความท้าทายอย่างมาก บริษัทได้ปรับรูปแบบธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดด้วยรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ช่องทางการจำหน่าย นอกสถานที่ (Off-Premise Channels) โดยมีรถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ร้านจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานโมเดลใหม่ (Oishi To-Go) เพื่อตอบโจทย์ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ของบริษัทเองและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ Food Aggregator และ e-Market Place เพื่อการขายผ่านช่องทางออนไลน์และเดลิเวอรี่ นอกจากนี้ในส่วนธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานนั้น บริษัทเห็นโอกาสในการเติบโตและการขยายธุรกิจการพัฒนาสินค้า และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงโอกาสในการขยายการส่งออกอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ประเภทซอสปรุงรสสไตล์ญี่ปุ่นและประเภทน้ำจิ้ม เช่น ซอสปรุงรสเทอริยากิ น้ำจิ้มสุกี้ยากี้ เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการทานอาหารนอกบ้าน มาเป็นการปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้าน บริษัทเชื่อว่าธุรกิจอาหารจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ภายใต้การบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในช่วงเวลาที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้มีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินโครงการ "ให้ สู้ภัยโควิด-19" มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโออิชิ ให้แก่โรงพยาบาล 7 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดในเชิงรุก เช่น การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก การแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการจัดหาและฉีดวัคซีนให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการลูกค้าได้อย่างมั่นใจ

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบและซื่อตรง เพื่อส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัทยึดมั่นในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด รอบคอบ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดำรงคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของลูกหลานของพวกเราด้วยความปลอดภัยให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างดีที่สุด เพื่อนำพาบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธำรงรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดอาหารญี่ปุ่นและธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว ภายใต้กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ประธานกรรมการบริษัท