รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร (ข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หุ้นสามัญ
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ไม่มี
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ไม่มี
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ไม่มี
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ไม่มี
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ไม่มี
6. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ไม่มี
7. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ ไม่มี
8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ไม่มี
9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ไม่มี
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ ไม่มี
11. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ ไม่มี
12. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ไม่มี
13. นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ไม่มี
14. นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ไม่มี