รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (1)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หุ้นสามัญ
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
7. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
8. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
9. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
10. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
11. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
12. นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รองกรรมการผู้จัดการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

Remarks:

(1) ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์