รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หุ้นสามัญ
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 2 รองประธานกรรมการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
3. นายอวยชัย ตันทโอภาส 3 รองประธานกรรมการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
4. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
5. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
6. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
8. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
9. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
11. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
12. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
13. นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รองกรรมการผู้จัดการ -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

Remarks:

(1) ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
(3) นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563