หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง