หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง