คณะกรรมการบริษัท

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ประธานกรรมการ,
กรรมการอิสระ

นายอวยชัย ตันทโอภาส

รองประธานกรรมการ

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ

นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการ

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการ,
กรรมการผู้กรรมการผู้จัดการ