คณะกรรมการบริษัท

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการ
และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
และรองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง