คณะกรรมการบริษัท

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายอวยชัย ตันทโอภาส

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
และรองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี