คณะผู้บริหาร

นายไพศาล อ่าวสถาพร

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

นางเจษฎากร โคชส์

รองกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

นางสาวเมขลา เนติโพธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง