คณะผู้บริหาร

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการ,
กรรมการผู้กรรมการผู้จัดการ

นางสาวเมขลา เนติโพธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน

รองกรรมการผู้จัดการ

นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

นายสุวิทย์ ศิริชู

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

นายวิเชียร เตชะปิติกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายพัฒนาโครงการ

นางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล