นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 149,360,199 79.66
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 9,000,000 4.80
3. DBS BANK LTD. 8,955,100 4.78
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 7,894,700 4.21
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 4,678,700 2.50
6. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 980,000 0.52
7. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 605,300 0.32
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 549,153 0.29
9. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล 493,200 0.26
10. นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์ 422,000 0.21
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 4,561,648 2.44
  รวม 187,500,000 100