นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 298,720,398 79.66
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 18,000,000 4.80
3. DBS BANK LTD. 17,910,200 4.78
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 12,203,800 3.25
5. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 9,357,400 2.50
6. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 2,373,200 0.63
7. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,800,000 0.48
8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,550,000 0.41
9. น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด 1,392,500 0.37
10. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 1,061,400 0.28