นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 298,720,398 79.66
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 18,000,000 4.80
3. DBS BANK LTD. 17,910,200 4.78
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 15,789,400 4.21
5. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 9,357,400 2.50
6. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 2,000,000 0.53
7. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 1,234,200 0.33
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,137,538 0.30
9. นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์ 768,600 0.20
10. นายณัฐพล จุฬางกูร 620,600 0.17