นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลัง หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

วันที่
คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
12/05/22 26/05/22 06/06/22 เงินปันผล 0.50 บาท  01/10/21 - 01/03/22
18/11/21 09/12/21 25/02/22 เงินปันผล 0.50 บาท 01/04/21 - 30/09/21
12/05/21 25/05/21 11/06/21 เงินปันผล 0.30 บาท 01/10/20 - 31/03/21
18/11/20 14/12/20 25/02/21 เงินปันผล 0.94 บาท 01/10/19 - 30/09/20
13/05/20 27/05/20 12/06/20 เงินปันผล 0.51 บาท 01/10/20 - 31/03/20
22/11/19 12/12/19 28/02/20 เงินปันผล 2.90 บาท 01/10/18 - 30/09/19
02/05/19 17/05/19 31/05/19 เงินปันผล 1.10 บาท 01/10/18 - 31/03/19
21/11/18 13/12/18 28/02/19 เงินปันผล 1.90 บาท 01/10/17 - 30/09/18
14/05/18 28/05/18 13/06/18 เงินปันผล 0.90 บาท 01/10/17 - 31/03/18
30/01/18 30/11/17 28/02/18 เงินปันผล 2.30 บาท 01/10/16 - 30/09/17
11/05/17 25/05/17 09/06/17 เงินปันผล 1.10 บาท 01/10/16 - 31/03/17
16/11/16 01/12/16 24/02/17 เงินปันผล 1.40 บาท 01/01/16 - 30/09/16
09/08/16 23/08/16 08/09/16 เงินปันผล 1.10 บาท 01/01/16 - 30/06/16
25/02/16 10/03/16 26/05/16 เงินปันผล 1.45 บาท 01/01/15 - 31/12/15
11/08/15 25/08/15 09/09/15 เงินปันผล 0.55 บาท 01/01/15 - 30/06/15
25/02/15 10/03/15 26/05/15 เงินปันผล 1.05 บาท 01/01/14 - 31/12/14
13/08/14 26/08/14 09/09/14 เงินปันผล 0.55 บาท 01/01/14 - 30/06/14
25/02/14 03/04/14 29/05/14 เงินปันผล 1.00 บาท -
14/08/13 23/08/13 11/09/13 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/13 - 30/06/13
26/02/13 03/04/13 27/05/13 เงินปันผล 0.60 บาท 01/07/12 - 31/12/12
09/08/12 21/08/12 07/09/12 เงินปันผล 1.60 บาท 01/01/12 - 30/06/12
22/02/12 30/03/12 23/05/12 เงินปันผล 0.70 บาท 01/07/11 - 31/12/11
10/08/11 22/08/11 07/09/11 เงินปันผล 1.50 บาท 01/01/11 - 30/06/11
23/02/11 04/04/11 23/05/11 เงินปันผล 1.70 บาท 01/07/10 - 31/12/10
09/08/10 20/08/10 06/09/10 เงินปันผล 1.50 บาท 01/01/10 - 30/06/10
18/02/10 26/03/10 19/05/10 เงินปันผล 2.06 บาท 01/07/09 - 31/12/09