นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประกอบธุรกิจ บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย อาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้า “โออิชิ”
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000150
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ตั้งโรงงาน
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
เลขที่ 60/68 และ 60/1120 หมู่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เลขที่ 700/635 หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โรงงานอุตสาหกรรม อำเภอวังม่วง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โรงงานอุตสาหกรรม อำเภอบ้านบึง
เลขที่ 283/2 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โฮมเพจบริษัท www.oishigroup.com
โทรศัพท์ (02) 768 8888
โทรสาร (02) 768 8889
ทุนจดทะเบียน 375,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 375,000,000 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
หุ้นสามัญจำนวน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย OISHI  สำหรับหุ้นสามัญ
ชื่อย่อหุ้นกู้ที่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย - ไม่มี -
อันดับเครดิตองค์กร ระดับ "A+" (Single A Plus) แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่"
ข้อมูลสำคัญอื่น - ไม่มี -

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000
นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท - ไม่มี -
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 677-2000
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 264-8000

นางศศินี เหมทานนท์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 078-5947
นักลงทุนสัมพันธ์ นายกิตติธัช ธเนศสกุลวัฒนา
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 43 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (02) 768-8888 กด 4
อีเมล์ : investorrelations@oishigroup.com