นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

55%

รายได้เครื่องดื่ม

45%

รายได้อาหาร

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

  งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)
  2561 2562 2563
สินทรัพย์รวม 9,680,224 8,407,270 8,567,908
หนี้สินรวม 3,689,763 1,767,707 1,606,730
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 1,700,700 0 0
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,990,461 6,639,563 6,961,178
รายได้จากการขายและให้บริการ 12,596,111 13,630,882 11,007,148
รายได้รวม 13,580,143 13,756,629 11,365,545
กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 2,036,845 2,194,501 1,841,451
กำไรสุทธิ 1,008,175 1,228,899 1,065,951
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,015,256 1,234,452 1,069,644
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 1,059,145 1,250,669 773,207

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

  งบการเงินรวม
  2561 2562 2563
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.6% 35.3% 32.9%
อัตรากำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (%) 16.2% 16.1% 16.7%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.4% 8.9% 9.4%
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (%) 7.8% 9.1% 6.8%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 17.4% 19.5% 15.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 10.4% 13.6% 12.6%
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 0.0 0.0
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท) 2.7 3.3 2.9
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* (บาท) 16.0 17.7 18.6
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 1.40 2.00 1.45

* บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2563 ทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 187.5 เป็น 375 ล้านหุ้น ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน บริษัทจึงปรับการแสดงตัวเลขกำไรสุทธิต่อหุ้นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และเงินปันผลต่อหุ้นในปี 2561-2562 ให้สะท้อนกับจำนวนหุ้นล่าสุด