นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

52%

รายได้อาหาร

48%

รายได้เครื่องดื่ม

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

  งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)
  2560 2561 2562
สินทรัพย์รวม 9,706,825 9,680,224 8,407,270
หนี้สินรวม 4,116,247 3,689,763 1,767,707
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 2,012,969 1,700,700 0
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,590,579 5,990,461 6,639,563
รายได้จากการขายและให้บริการ 13,550,808 12,596,111 13,630,882
รายได้รวม 13,677,091 13,580,143 13,756,629
กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 2,561,637 2,036,845 2,194,501
กำไรสุทธิ 1,443,200 1,008,175 1,228,899
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,451,693 1,015,256 1,234,452
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 1,443,200 1,059,145 1,250,669

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

  งบการเงินรวม
  2560 2561 2562
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 38.1% 35.6% 35.3%
อัตรากำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (%) 18.9% 16.2% 16.1%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.6% 7.4% 8.9%
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (%) 10.6% 7.8% 9.1%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 28.3% 17.4% 19.5%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 15.2% 10.4% 13.6%
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.3 0.0
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 7.7 5.4 6.6
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 29.8 31.9 35.4
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 3.4 2.8 4.0