นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการแยกตามส่วนธุรกิจ

64%

รายได้เครื่องดื่ม

36%

รายได้อาหาร

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

  งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)
  2562 2563 2564
สินทรัพย์รวม 8,407,270 8,562,128 9,109,140
หนี้สินรวม 1,767,707 1,655,893 1,977,237
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 0 0 298,876
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,639,563 6,906,235 7,131,903
รายได้จากการขายและให้บริการ 13,630,882 11,007,148 9,818,308
รายได้รวม 13,756,629 11,365,545 9,896,460
กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 2,194,501 1,841,427 1,464,970
กำไรสุทธิ 1,228,899 1,011,008 544,800
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,234,452 1,014,701 546,690
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 1,250,669 718,264 544,800

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

  งบการเงินรวม
  2562 2563 2564
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.3% 32.9% 29.9%
อัตรากำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (%) 16.1% 16.7% 14.9%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.9% 8.9% 5.5%
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (%) 9.1% 6.3% 5.5%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 19.5% 14.9% 7.8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 13.6% 11.9% 6.2%
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0 0.0 0.0
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท) 3.3 2.7 1.5
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* (บาท) 17.7 18.4 19.0
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 2.00 1.45 0.80

* บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2563 ทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 187.5 เป็น 375 ล้านหุ้น ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน บริษัทจึงปรับการแสดงตัวเลขกำไรสุทธิต่อหุ้นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และเงินปันผลต่อหุ้นในปี 2562 ให้สะท้อนกับจำนวนหุ้นล่าสุด