นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหุ้นกู้

หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย: 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย: 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้: 9 ธันวาคม 2558
อายุหุ้นกู้: 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 2.51
วันที่ครบกำหนด: 9 ธันวาคม 2561
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (“หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558”) คืนบางส่วนก่อนครบ กำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวนรวม 299,300 หน่วย รวมเป็นเงินจำนวน 299,300,000 บาท เป็นผลให้มีจำนวนคงเหลือเป็นจำนวน 700,700 หน่วย มีมูลค่ารวมจำนวน 700,700,000 บาท นอกจากนี้ ในเดือน ธันวาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 700,700 หน่วย มีมูลค่ารวมจำนวน 700,700,000 บาท ตามกำหนดไถ่ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย: 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย: 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้: 6 กรกฎาคม 2559
อายุหุ้นกู้: 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 2.20
วันที่ครบกำหนด: 6 กรกฎาคม 2562
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว จำนวน 1,000,000 หน่วย มีมูลค่ารวมจำนวน 1,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี โดยบริษัทได้ชำระเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,011,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท:
หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 และหุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 298-0821