กฎบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)