คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
2 นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
3 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
4 นายลี เม็ง ตัท รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
5 นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการบริหาร
6 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหาร
7 นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการบริหาร
8 นาย ไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ
3 นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
2 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
3 นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
4 นางนงนุช บูรณะเศรฐกุล กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
5 นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
6 นางเจษฎากร โคชส์ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
7 นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
8 นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
9 นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
10 นางมนต์ฤดี อัครราช กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
11 นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา
2 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการสรรหา
3 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3 นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5 นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี