คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอวยชัย ตันทโอภาส ประธานกรรมการบริหาร
2 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหาร
3 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหาร
4 นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการบริหาร
5 นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ
3 นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
2 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
3 นางนงนุช บูรณะเศรฐกุล กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
4 นางเจษฎากร โคชส์ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
5 นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
6 นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
7 นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
8 นายสุวิทย์ ศิริชู กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
9 นางมนต์ฤดี อัครราช กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
10 นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
11 นายสุรอรรถ ไชยวงษ์ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
12 นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา
2 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการสรรหา
3 นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4 นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3 นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4 นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5 นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี